รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 27/05/2565

NSG กลุ่มบริษัทหน่ำเซียน

ตัวแทนการนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยคัดสรรคุณภาพและความหลากหลาย สำหรับอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน น้ำหอม อาหารเสริม สารเติมแต่งในอาหาร สารแต่งกลิ่นและรส และเครื่องมือต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก

 

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้ดังนี้

1. ช่องทางการชำระเงิน กรณโอนเงินสามารถโอนได้ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ สามารถดูเลขที่บัญชีได้หลังจากกดสั่งซื้อสินค้า

2. ยืนยันการชำระเงิน เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ส่งหลักฐานการโอนเงิน เช่น scan ใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) โดยแนบไฟล์ หลักฐานการโอนเงินบนระบบเว็บไซต์ของ nsg.shopping แจ้งการชำระเงิน Click

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง
 

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ [022249961] ภายในวันและเวลาทำการ

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า ในรอบวันอังคาร พฤหัส เสาร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail หรือ SMS

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน Flash Express จัดส่งภายใน 7 วันทำการ น้ำหนักรวมไม่เกิน 9,999 กรัม ดูรายละเอียดค่าจัดส่ง Click
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน DHL eCommerce จัดส่งภายใน 7 วันทำการ น้ำหนักตั้งแต่ 1,000 กรัม – 100,000 กรัม ดูรายละเอียดค่าจัดส่ง Click

 • บริการพนักงานส่งสินค้า กรณีเฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านภายใน [3-5 วัน โดยโทรนัดล่วงหน้า]  ค่าจัดส่งพิจารณาตามน้ำหนัก

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดจากการขนส่ง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามการซื้อความคุ้มครองพัสดุและการชดเชยความเสียหาย

 • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทางบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน จะชดเชยตามนโยบายของเงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองพัสดุและการชดเชยความเสียหาย ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทขนส่งเอกชนแล้ว

 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินภายใน 1 วัน ระบบจะทำการยกเลิกใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 022249961 หรืออีเมล์ nsgshopping@namsiang.com

 

นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง [nsg.shopping] จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 • nsg.shopping จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
 • nsg.shopping จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง nsg.shopping ได้ 3 ช่องทาง คือ

 • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
  233-5 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ์, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร Thailand 10100
 • ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : E-mail ของ nsgshopping@namsiang.com

 • ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน https://www.nsg.shopping/ โดยคลิกที่ช่องแชทมุมขวาล่างของเว็บไซต์

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

เว็บไซด์ : www.dbd.go.th